Informācija par datu aizsardzību

Versija: 01.07.2021

Turpmāk sniegtajā Datu aizsardzības informācijā CLAAS KGaA mbH („CLAAS“) informē par jūsu personas datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē.

A. Vispārēja informācija par datu aizsardzību

I. Pārziņa uzvārds un kontaktinformācija

Atbildīgā iestāde ir:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, Vācija
infoclaas@claas.com

II. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Ar datu aizsardzības speciālistu var sazināties šādi:

CLAAS KGaA mbH
Datu aizsardzības inspektors
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, Vācija
group.dpo@claas.com

III. Glabāšanas ilgums

CLAAS saglabā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams to vākšanas vai apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja tas ir nepieciešams, CLAAS saglabā Jūsu datus visu darījuma attiecību laiku. Tas jo īpaši ietver līguma uzsākšanu un pārvaldību.

Turklāt CLAAS saglabā Jūsu personas datus, ciktāl un cik ilgi tas ir nepieciešams līgumā vai likumos noteiktu pienākumu izpildei. Uz šī pamata mēs apstrādājam Jūsu personas datus komerctiesībās vai nodokļu tiesībās noteiktu apliecinājumu un uzglabāšanas pienākumu izpildei. Uzglabāšanas un dokumentācijas termiņi ir seši gadi saskaņā ar komerciālo tiesību prasībām saskaņā ar HGB 257. pantu un līdz desmit gadiem, pamatojoties uz nodokļu prasībām saskaņā ar AO 147. pantu, ja vien tie joprojām nav nepieciešami nodokļu vajadzībām (piemēram, tāpēc, ka nodokļu revīzija joprojām turpinās). Termiņi sākas tā kalendārā gada beigās, kurā tika izveidota kvīts.

Kad dati vairs nav nepieciešami līgumsaistību vai likumisko saistību izpildei, tie tiek regulāri izdzēsti, izņemot gadījumus, ja esat mums sniedzis/-gusi piekrišanu jūsu datu apstrādei un/vai to turpmākā apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, piem., klientu atgūšanai, juridisku strīdu gadījumā aizstāvībai tiesā. Apstrādājot datus aizsardzībai juridisku prasību gadījumā juridiskos strīdos, datu glabāšanas ilgums tiek noteikts arī atbilstoši likumā noteiktajiem noilguma periodiem. Saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 195. un turpmākajiem pantiem tie ir līdz 30 gadiem, un parastais noilguma termiņš ir 3 gadi, sākot no tā kalendārā gada beigām, kurā prasība rodas. Šajā gadījumā apstrāde ir ierobežota, t.i., ierobežota līdz šim nepieciešamajam minimumam un bloķēta citiem mērķiem.

Iepriekš minētais nav spēkā, ja specifiskajās norādēs par datu aizsardzību ir norādīts citādāk.

IV. Saņēmēju kategorijas

 • Rūpīgi izvēlēti pakalpojumu sniedzēji. Mūsu pasūtīti pakalpojumu sniedzēji, kuri mums sniedz atbalstu darījuma attiecību izpildē, saņem piekļuvi datiem. Tie ir uzņēmumi tādās kategorijās kā mitināšanas pakalpojumi, datu pārvaldība, programmatūra kā pakalpojums, e-pasta pakalpojumi, IT pakalpojumi (piemēram, apkope un atbalsts, datu migrēšana), konsultācijas, pakalpojumu sniedzēji pirmā, otrā un trešā līmeņa atbalsta ietvaros, zvanu centru pakalpojumi, klientu pārvaldība, vēstuļu nosūtīšana, mārketings, mediju tehnika, telekomunikācija, klientu attiecību pārvaldība un potenciālo klientu pārvaldība, izsekošanas pakalpojumu sniedzēji, reklāmas aģentūras, atbilstība, iznīcināšanas pakalpojumi (piemēram, dokumentu iznīcināšana), uzņēmumi, kas mūsu uzdevumā veic analīzes, finanšu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji, nosūtīšanas un loģistikas pakalpojumi, drukāšanas pakalpojumi, tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji (piemēram, aparatūrai un piederumiem). Ja papildus šīm kategorijām tiek izmantoti arī citu kategoriju pakalpojumu sniedzēji, informācija par to ir pieejama attiecīgajās īpašajās datu aizsardzības norādēs.
 • Nodošana trešām personām. Papildus iepriekš minētajam mēs Jūsu datus nododam trešām personām, ja tiesību aktu vai līguma noteikumi to atļauj un/vai Jūs esat devis tam piekrišanu. Ja ir izpildīts šis priekšnosacījums, tad dati var tikt nodoti šādām saņēmēju kategorijām: Valsts iestādēm un institūcijām (piemēram, prokuratūrai, policijai, nodokļu iestādei, datu aizsardzības uzraudzības iestādei) iestāžu pieprasījumu apstrādei, ciktāl tas ir Jūsu interesēs, vai tas ir mūsu likumiskais pienākums. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts vai c) apakšpunkts.
 • Datu nodošana CLAAS grupas ietvaros. Mēs nododam Jūsu datus citiem CLAAS grupas uzņēmumiem vai piešķiram tiem piekļuvi Jūsu datiem. Ja tas notiek administratīvu nolūku dēļ, tad tas balstās uz mūsu likumīgām interesēm par iekšējo pārvaldību un grupas ziņojumu sagatavošanu. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts. Ja tas notiek līguma uzsākšanai pēc Jūsu iniciatīvas vai lai izpildītu ar līgumu saistītus pienākumus, vai ja Jūs esat devis piekrišanu, tad juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts vai VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts. Ja mums uz to ir likumā noteiktas tiesības, tad juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma c) apakšpunkts. Par datu nodošanu trešām personām, kas pārsniedz iepriekš minēto, mēs Jūs informējam Īpašajos datu aizsardzības norādījumos.
 • Trešās personas, ar kurām mums tajā brīdī ir darījuma attiecības. Ja tas ir nepieciešams līguma uzsākšanai vai lai izpildītu ar līgumu saistītus pienākumus, vai ja Jūs esat devis piekrišanu, tad juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts vai VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts. Ja mums šajā saistībā ir likumā noteikts pienākums, tad juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma c) apakšpunkts.

V. Nosūtīšana trešām valstīm

Ja mēs paši pārsūtām vai pakalpojumi sniedzēji pārsūta Jūsu personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, mēs ievērojam VDAR 44. panta un nākamo pantu īpašos noteikumus un arī mūsu pakalpojumu sniedzējiem uzliekam pienākumu ievērot šos noteikumus. Tāpēc mēs Jūsu datus pārsūtīsim tikai uz valstīm, kas nodrošina aizsardzības līmeni saskaņā ar VDAR. Šo aizsardzības līmeni jo īpaši nodrošina ES piemērotības lēmums vai piemērotas garantijas saskaņā ar VDAR 46. pantu.

Dati tiek nosūtīti trešām valstīm (valstis ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas - EEA), piemēram, tad, ja

 • tas ir nepieciešams līguma, kurā viena no pusēm esat Jūs, vai Jūsu pieprasījumu izpildei.
 • mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai;
 • to nosaka likums vai jūs tam esat devis/-usi savu piekrišanu;
 • pasūtījuma apstrādes ietvaros tiek iesaistīti pakalpojumu sniedzēji.

Ja par attiecīgo valsti ES Komisija nav pieņēmusi lēmumu par Eiropas datu aizsardzības prasībām piemērotu datu aizsardzības līmeni, tad mēs ar attiecīgiem līgumiem nodrošinām, ka Jūsu tiesības un brīvība tiek pietiekami aizsargātas. Šāda vienošanās nodrošina, ka datu saņēmējam ir piemērots datu aizsardzības līmenis, jo īpaši ar saņēmēju ir noslēgta tā sauktā ES standarta līguma klauzulu vienošanās. Citos gadījumos mēs varam nosūtīt datus, balstoties uz Jūsu skaidru piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt Jūsu piekrišanu, tam esot spēkā turpmāk, skat. A.VII. iedaļu. Papildu informāciju mēs Jums bez maksas sniegsim pēc Jūsu pieprasījuma, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.

Ja mēs saņēmēja veikto datu apstrādi, kurai nav piemērota datu aizsardzības līmeņa, balstām tikai uz Jūsu piekrišanu, mēs norādām uz šādiem iespējamiem riskiem: Ir iespējams, ka nav pietiekamu noteikumu, lai pienācīgi aizsargātu Jūsu datus, nav datu aizsardzības uzraudzības iestādes, Jūsu kā datu subjekta datu aizsardzības tiesību īstenošana ir apgrūtināta vai tās tiek pārkāptas, datu tālāka apstrāde un to nodošana trešajām personām netiek kontrolēta.

Papildu informācija nepieciešamības gadījumā ir pieejama Specifiskajās norādēs par datu aizsardzību.

VI. Pienākums sniegt personas datus

Ja vien Īpašajā personu datu aizsardzības politikā nav norādīts citādi, jums nav ne juridiska, ne līgumiska pienākuma sniegt savus personas datus.

VII. Datu subjekta tiesības

Jums saskaņā ar VDAR 15. pantu ir tiesības piekļūt datiem, kas ir saglabāti par šo personu. Ja ir apstrādāti nepareizi personas dati, tad Jums saskaņā ar VDAR 16. pantu ir tiesības tos labot. Ja ir likumā noteiktie priekšnosacījumi, tad Jūs varat pieprasīt dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī iesniegt iebildumu pret datu apstrādi (VDAR 17., 18. un 21. pants). Saskaņā ar VDAR 20. pantu Jums ir tiesības uz datu pārnesamību attiecībā uz datiem, kas tiek automātiski apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai ar Jums noslēgtu līgumu.

Informācija par Jūsu tiesībām iebilst saskaņā ar VDAR 21. pantu

1. Balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. cipara f) apakšpunktu (datu apstrāde, pamatojoties uz interešu izvērtēšanu).

Ja iebildīsiet, CLAAS vairs neapstrādās jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad CLAAS norādīs uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

2. CLAAS jūsu personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādas tiešās tirgvedības nolūkos.

Ja iebildīsiet pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, CLAAS šādā nolūkā vairs neapstrādās jūsu personas datus.

Savus iebildumus varat izteikt brīvā formā un adresēt:

privacy@claas.com

Tiesības atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar VDAR 7. panta 3. punktu

Ja Jūs esat piekritis Jūsu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādi, kas, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tika veikta līdz piekrišanas atsaukšanai.

Piekrišanas atsaukumu varat izteikt brīvā formā. Jūs varat izmantot kontaktinformāciju, kas minēta sadaļā A. II. Ja CLAAS jums piedāvās vēl citas piekrišanas atsaukšanas iespējas (piemēram, atsaukuma saiti katra informatīvā biļetena e-pastā), jūs tiksiet par to informēts/-ta īpašajā Personu datu aizsardzības politikā.

Jūs varat aizstāvēt savas tiesības pret CLAAS, izmantojot sadaļā A. II minēto kontaktinformāciju.

Ja Jūs uzskatāt, ka datu apstrādes laikā tiek pārkāpti datu aizsardzības tiesību akti, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Jūsu izvēlētā datu aizsardzības uzraudzības iestādē. (VDAR 77. pants).

Protams, jebkurā laikā varat sūdzēties arī CLAAS datu aizsardzības speciālistam, rakstot uz (privacy@claas.com).

Ja realizējat savas personas datu subjekta tiesības, mēs apstrādājam jūsu datus mūsu juridisko saistību izpildei saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. cipara c) apakšpunktu kopā ar 15–22., 12. panta 3-6. punktu, kā arī VDAR 7. panta 3. punktu. Tas ietver jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu unikālu fiziskās personas identifikāciju, uz kuru attiecas datu apstrāde, un pieprasītu papildu informāciju jūsu identitātes apstiprināšanai. Mēs to darām, pamatojoties uz mūsu juridisko pienākumu saskaņā ar VDAR 12. panta 6. punktu. Tas ietver datu nosūtīšanu saņēmējam VDAR 19. panta izpratnē, ciktāl pieprasījumi attiecas uz datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu (VDAR 16., 17. panta 1., 18. punkts) un ar to saistīto saziņu ar šiem saņēmējiem (VDAR 19. pants) un uz jums, kā datu subjektu (VDAR 12. pants).

B. Īpaša informācija par datu aizsardzību mūsu tīmekļa vietnes pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai

I. Mūsu tīmekļa vietnes pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai

Ja tīmekļa vietni izmantojat tikai informatīviem nolūkiem, t.i., ja nereģistrējaties vai citādi nesniedzat informāciju CLAAS (piemēram, izmantojot mūsu saziņas veidlapu), CLAAS vāc tikai tos personas datus, kurus jūsu pārlūkprogramma nosūta mūsu serverim. Datu vākšana ir tehniski nepieciešama, lai nodrošinātu jums tīmekļa vietnes parādīšanu. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. cipara b) apakšpunkts. Pēc tīmekļa vietnes apmeklējuma saglabāšana žurnālfailos ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti un informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. cipara f) apakšpunkts. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret datu apstrādi, pamatojoties uz savām likumīgajām interesēm, sal. skat. sadaļu A. VII. Mūsu leģitīmās intereses ir jūsu pieprasījuma apstrāde iepriekš minētajos nolūkos.

Kad apmeklējat tīmekļa vietni, mēs vācam turpmāko datu kategoriju informāciju: Lietojuma dati un trafika dati, tehniskās dokumentācijas dati un žurnāldati, piem.

 • Piekļuves datums un laiks
 • Laika joslas starpība ar Griničas laiku (GMT)
 • IP adrese
 • Piekļuves datora resursdatora nosaukums
 • Vietne, no kuras tika piekļūts mūsu tīmekļa vietnei
 • Vietne, ar kuras palīdzību tika nodrošināta piekļuve mūsu tīmekļa vietnei (pieprasījuma saturs)
 • Tīmekļa vietnē apmeklētās lapas
 • Paziņojums par to, vai pieprasījums bija veiksmīgs
 • Pārraidīto datu daudzums
 • Informācija par pārlūka tipu, valodu un izmantoto versiju
 • Piedziņas sistēma

Dati tiek izdzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika vākti. Vietnes parādīšanas nodrošināšanai tie tiek dzēsti, kad attiecīgā sesija ir beigusies. Ja dati tiek glabāti žurnālfailos, tie tiek izdzēsti, vēlākais, pēc 30 dienām. Šie dati netiek glabāti kopā ar citiem jūsu personas datiem.

Lai mūsu tīmekļa vietnē parādītu ārēju saturu (piemēram, IFRAME integrēšanu, lai parādītu CLAAS Collection katalogu), mēs nosūtīsim jūsu iepriekš minētos personas datus trešajām personām (piem., CLAAS grupas sabiedrībām). Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. cipara f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu tīmekļa vietnes pilnveidošana, lai tā būtu jums interesantāka un vieglāk lietojama. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret turpmāko savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm; sal. sk. sadaļu A. VII.

II. Pakalpojumu izmantošana (piem., sīkdatnes, analīzes un veicinošās tirgvedības rīkus)

CLAAS šajā tīmekļa vietnē izmanto pakalpojumus (piem., sīkdatnes, analīzes un veicinošās tirgvedības rīkus). Ar šo sīkdatņu palīdzību CLAAS saglabā informāciju jūsu galiekārtā (piem., jūsu pārlūkā) un/vai piekļūst informācijai, kas jau ir saglabāta jūsu galiekārtā. Šī informācija var būt gan attiecināma uz personu, gan arī neattiecināma uz personu. Vajadzības gadījumā jūsu personas datu saglabāšana vai piekļuve datiem, ar mērķi veikt to tālāko apstrādi, notiek saskaņā ar jūsu kategoriju izvēli.

CLAAS izmanto pakalpojumus šādās kategorijās:

Ja pakalpojuma izmantošana (t.i., informācijas saglabāšana jūsu galierīcē un/vai piekļuve jūsu ierīcē saglabātajai informācijai) ir tehniski nepieciešama, par juridisko pamatu kalpo TTDSG 25. panta 2. punkts kopā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b), c), f) apakšpunktu. Šī informācija var būt gan attiecināma uz personu, gan arī neattiecināma uz personu. Ja tiek saglabāti jūsu personas dati vai notiek piekļuve uz jums attiecināmiem personas datiem, mēs tos apstrādājam, ciktāl

 • ir nepieciešams līguma izpildei, kurā viena no pusēm esat Jūs (VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts), vai
 • ir noteikts tiesību aktos (VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma c) apakšpunkts)
 • ir nepieciešams mūsu likumīgo interešu aizsargāšanai (VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts).

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret datu apstrādi, kas ir balstīta uz likumīgām interesēm, tam esot spēkā turpmāk, skat. A.VII. iedaļu. Jums varat dzēst sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos.

Juridiskais pamats pakalpojumu izmantošanai (t.i., informācijas saglabāšana jūsu galierīcē un/vai piekļuve jūsu ierīcē saglabātajai informācijai) no statistiskās analīzes, mārketinga, papildu funkcijām ir TTDSG 25. panta 1. punkts 1. teik. kopā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunktu, kas pamatojas uz jūsu sniegto piekrišanu. Šī informācija var būt gan attiecināma uz personu, gan arī neattiecināma uz personu. Ja personas datu saglabāšana vai piekļuve uz jums attiecināmajiem personas datiem tiek veikta saskaņā ar jūsu kategoriju izvēli, mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunktu, kā arī uz jūsu sniegto piekrišanu.

Piekrišanas atsaukšana neietekmē informācijas glabāšanas likumību jūsu galierīcē un/vai piekļuvi informācijai jūsu galierīcē, kas pamatojas uz jūsu piekrišanu, kā arī turpmāko personas datu apstrādi atbilstoši jūsu kategoriju izvēlei. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga.

Jūsu sniegtā piekrišana ir spēkā sešus mēnešus. Pēc šā laika beigām mēs jums atkārtoti lūgsim sniegt savu piekrišanu. Mēs no jauna lūgsim jūsu piekrišanu arī sīkdatņu reklāmkarogu izmantošanai, ja šai vietnē tiks pievienoti jauni pakalpojumi vai, ja pakalpojumi mainīsies tā, ka mums būs nepieciešama atkārtota piekrišana, lai varētu turpināt pakalpojumu sniegšanu (piem., mērķa izmaiņu gadījumā).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu individuālie pārlūkā veiktie iestatījumi var radīt situāciju, ka jūsu iestatījumus (piemēram, jūsu piekrišanu) nevar saglabāt ilgtermiņā, un tādā gadījumā mēs lūgsim jūsu piekrišanu ik reizi, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni.

III. Vairāku vietņu statistiskā analīze - kopīga atbildība

Starp-vietņu statistiskās analīzes nolūkā CLAAS KGaA mbH un CLAAS Global Sales GmbH jūsu datus par jūsu lietotāja uzvedību, ko mēs apkopojam ar Google Analytics palīdzību šajā vietnē (operators : CLAAS KGaA mbH), šajā vietnē https://configurator.claas.com (operators : CLAAS Global Sales GmbH), šajā vietnē https://accounts.claas.com/ (operators : CLAAS KGaA mbH) un https://connect.claas.com (operators : CLAAS Global Sales GmbH) vērtē.

Kopīgi atbildīgās struktūras ir CLAAS KGaA mbH1 un CLAAS Global Sales GmbH2.

Jūs varat sazināties ar CLAAS KGaA mbH un CLAAS Global Sales GmbH datu aizsardzības inspektoru vietnē : CLAAS KGaA mbH, z. Datu aizsardzības speciālista uzmanība , Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Vācija, group.dpo@claas.com.

Puses ir vienojušās, ka attiecīgās vietnes operators sniegs informāciju saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu. Jūs varat aizstāvēt savas datu subjekta tiesības tieši pie attiecīgā operatora.


C. Īpašā datu aizsardzības informācija par (vispārīgu) pieprasījumu un sūdzību apstrādi un ar to saistīto saziņu (piemēram, informācijas pieprasījums, pasūtījums vai atbalsts, atzvanīšanas pieprasījums).

Jums ir iespēja sazināties ar CLAAS, izmantojot šajā tīmekļa vietnē saglabāto kontaktinformāciju vai, izmantojot vietnē sagatavoto saziņas veidlapu. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu, nosūtītu jums atbildi vai iesniegto sūdzību.

Tas pamatojas uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai apstrādātu mums nosūtīto jūsu pieprasījumu, lai izskatītu un apstrādātu sūdzības, kā arī, lai sazinātos ar klientiem un ieinteresētajām personām. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi, sal. skatīt sadaļu A. VII. Ja datu apstrāde kalpo līgumattiecību uzsākšanai, šī datu apstrāde pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. cipara b) apakšpunktu.

Dati, kas nepieciešami līgumattiecību uzsākšanai, ir atzīmēti ar zvaigznīti (*) kā obligāti aizpildāmā informācija. Jūs varat brīvprātīgi sniegt mums arī papildu informāciju. Tie ir personas identifikācijas dati (piem., uzruna, vārds un uzvārds), kontaktinformācija (piem., tālruņa numurs, e-pasta adrese), uzņēmuma informācija (piemēram, uzņēmums, adrese) un saziņas satura dati (ja esat mums norādījis/-usi papildu informāciju par savu pieprasījumu).

Mēs apstrādājam arī lietojuma datus un trafika datus (piem., jūsu pieprasījuma IP adresi, datumu un laiku). Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. cipara f) apakšpunkts, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti un informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

Līdzās pieprasījumu un sūdzību apstrādei mēs izmantojam datus reklāmas un mārketinga pasākumiem, sal. skatīt šīs datu aizsardzības informācijas sadaļu D.

Noteiktos gadījumos mēs nododam Jūsu datus arī trešajām personām, piemēram, CLAAS tirdzniecības partneriem, kuru kompetencē ir Jūsu apkalpošana vai kurus Jūs esat izvēlējušies sadarbībai, vai CLAAS grupas koncerna uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams, lai apstrādātu un izpildītu Jūsu pieprasījumu.

CLAAS saglabā Jūsu datus, lai varētu Jūs optimāli konsultēt. Jūsu personas dati tiek saglabāti, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, un pēc tam tiek izdzēsti, izņemot gadījumus, kad mums ir likumos, līgumā noteiktas vai uz Jūsu piekrišanu balstītas tiesības vai pienākums saglabāt datus ilgāk. Konkrētāka informācija ir pieejama šīs informācijas par datu aizsardzību A.III. iedaļā. Pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu un/vai citu juridiski atzītu atļauju, jo īpaši mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu, Jūsu datus var turpināt glabāt, piemēram, klientu lojalitātes sekmēšanai vai klientu atgūšanai un lai aizstāvētu juridiskus prasījumus. Apstrādājot Jūsu datus aizstāvībai pret tiesiskiem prasījumiem juridiskos strīdos, glabāšanas ilgums ir atkarīgs arī no likumos noteiktajiem noilguma termiņiem (piemēram, civiltiesību un atbildības par produktiem tiesību aktiem). Attiecībā uz Jūsu datu glabāšanu mūsu tehniskās infrastruktūras pamatā ir nepieciešamības un ierobežojuma principi. Attiecīgi arī grupas uzņēmumi vai partneruzņēmumi saņem piekļuvi šādiem datiem, kuri tiem ir nepieciešami, lai izpildītu savus uzdevumus. Konkrētāka informācija ir pieejama iedaļā A.IV.

D. Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

Šajā tīmekļa vietnē atrodamas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm (piemēram, uz CLAAS grupas sabiedrību vietnēm). Kad tiek aktivizēta attiecīgā saite, jaunā logā atveras trešās puses tīmekļa vietne. Šī datu aizsardzības informācija neattiecas uz datu apstrādi trešās puses tīmekļa vietnē.